Kaj je HIPOTERAPIJA
Termini
Petar Kapraljević
Projekt VDC-KŠŠC
Raziskovalna naloga
Povezave

Varstveno delovni center NOVO MESTO
Šmihel 3
8000 NOVO MESTO

 

KŠŠC Češča vas
Češča vas 55
8000 NOVO MESTO


PROJEKT - Zaposlovanje odraslih oseb z motnjo v razvoju na kmetijah, kot dopolnilna dejavnost

Projekt izvajamo v sodelovanju z lokalnim Društvom MALI PRINC, ki projekt finančno podpira, skupaj s KŠŠC Češča vas.


BISTVENE USMERITVE PROJEKTA

V Varstveno delovnem centru Novo mesto se že vrsto let vključujemo, z različnimi skupinami odraslih oseb z motnjo v razvoju, v pomoč pri sezonskih delih na kmetijah sodelavcev ali ljudi, ki jih tako ali drugače poznamo. Le to se je izkazalo kot zelo pozitivno, saj večina naših oseb izhaja iz kmečkega okolja in se v dela na kmetiji radi vključujejo. Obenem so to stvari, ki so jim znane in jih na nek način povrnejo v prvotno pristno doživljanje družinskosti, domačnosti. Obenem pa tudi stvari, ki se delajo, obvladajo, kar jih krepi in dviguje njihovo samopodobo.

Pri projektu smo izhajali iz prepričanja, da je kmetijstvo večnamenska dejavnost, ki ponuja poleg različnih dobrin tudi socialne storitve, v tem primeru zaposlovanje oseb z motnjo v razvoju in s tem možnost, da se potrdijo in delajo tisto kar si resnično želijo.

V VDC Novo mesto imamo pestro izbiro zaposlitvenih dejavnosti, vendar neprestano iščemo kaj novega, kaj resnično po meri posameznikom, saj vemo, da je interes od posameznika do posameznika različen. Z občasnimi deli na kmetijah pa se je pokazalo, veliko zanimanje za tovrstna dela. In določeni varovanci so vedno povpraševali po možnostih vključevanja v delo na kmetijo. Sedaj se je le pokazalo, da se da tudi v tej smeri marsikaj narediti.

Čisto informativno sem poklicala v Konjeniški šolski športni center v Češčo vas, se predstavila kdo sem, kdo so osebe s katerimi delamo v VDC Novo mesto in povedala, kaj vse osebe z motnjo v razvoju delajo v delavnicah pod posebnimi pogoji.

Povprašala sem, če je kakšna možnost, da bi se eden od fantov iz naše ustanove vključil v delo v njihovem hlevu, saj že dolgo časa kaže interes za delo s konji, ki jih imajo tudi doma. Gospod Grubačevič je bil zelo prijazen in mi je prisluhnil z veliko mero pozornosti. Spomnil se je tudi, da so iz VDC Novo mesto nekaj časa hodili k njim na jahanje. Ideja mu je bila zelo všeč, pokazal je interes in dogovorila sva se za srečanje, da se o celi zadevi bolj temeljito in podrobno pogovoriva.

Povedal je, da želi, da stvari resno zastaviva, kar je bilo meni zelo pomembno. Izmenjala sva pričakovanja (kaj mi od njega pričakujemo in kaj on pričakuje od nas) in kakšni bodo cilji projekta, tudi čisto konkretno pri vključitvi v delo v konjušnici pri tem fantu.

Na osnovi najinih pogovorov sem razdelala še podrobnosti projekta, razširila vsebine, cilje, oblike sodelovanja…

Dogovor je lepo stekel in Robert je z delom v Konjeniškem šolskem športnem centru pričel maja 2005, redno dela s konji in je izredno zadovoljen. Ne mine dan, da ne bi poročal, kako je bilo, kaj je počel, kaj je novega; res je čutiti čisto navdušenje v njegovem pripovedovanju, ki je še vedno enako živo, še po sedmih mesecih dela v hlevu.

Dogovor smo tudi že razširili in sicer na delo v KŠŠC Češča vas bo odhajala tudi skupina varovancev VDC Novo mesto, enkrat na dva tedna po 6 ur. Njihova naloga bo očistiti okolico, stik s konji in postoriti kar bo potrebno.


DELO Z ŽIVALMI – KONJI

Osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju imajo zelo rade živali, želele bi jih negovati in skrbeti zanje. Stik in delo z živalmi pa ima tudi vrsto pozitivnih vplivov na posameznike.

Jahanje in uporaba konja v terapevtskem procesu je dejavnost, ki je danes zaradi pozitivnih vplivov na gibanje in psihosocialne funkcije razširjena po vsem svetu.

Konj je zelo dobrodušen, zaupljiv in mnogo bolj čuteč, kot se na splošno misli.

Specialnim pedagogom je izhodišče, da se človek, bodisi prizadet ali ne, počuti zdravega, če ga drugi sprejemajo takšnega, kakršen je, in je tudi sam v ravnovesju. To stanje je pri vseh ljudeh spremenljivo, a ravno pri osebah z motnjo v razvoju ga je, zaradi nesprejemanja ali celo odklanjanja okolja, pogosto težje doseči.

Naša naloga je odkrivati odprte možnosti in sposobnosti oseb z motnjo v razvoju, jih spodbujati in krepiti njihove močne točke.

Za dosego tega je potreben celosten način gledanja, da telo, duh in duša tvorijo celoto, da sta notranja in zunanja drža med seboj pogojeni.

Cilj je biti v družbi z zdravimi ali biti v družbi s konjem sam, ga hraniti, ga čistiti (se ga dotikati), ga voditi, ga spremljati in nanj vplivati.


NAMEN IN CILJI

• Ponuditi varovancem čim širši program zaposlitvenih dejavnosti,
• Vključevanje varovancev v širše okolje,
• Navajanje varovancev na novo dejavnost,
• Pridobivanje in učenje novih znanj in spretnosti,
• Učenje socialnih veščin,
• Doživetje izkušnje bivanja in dela v drugačnem okolju (narava, živali),
• Navajanje in osvajanje delovnih navad, drugačnega ritma dela,
• Razvijanje sodelovanja z drugimi,
• Ohranjanje in razvijanje socialnih in motoričnih spretnosti,
• Razvijanje elementov pomoči in samopomoči,
• Navajanje na večjo samostojnost (odhajanje na delo, sama različna opravila),
• Integracija - razširitev kroga znanstev,
• Uporaba pridobljenih novih znanj in izkušenj v domače okolje, pri delu in v prostem času itd.

Delo izven institucije, v primernem okolju in s pestrimi vsebinami bo omogočalo še en korak k boljši vključenosti v okolje, pridobivanju novih znanj in spretnosti ter s tem izboljšanju kakovosti življenja naših varovancev.


REDNA OPRAVILA PRI DELU S KONJI

• Krmljenje, napajanje
• Čiščenje konjev,
• Čiščenje hlevov,
• Izpust konjev,
• Sprehajanje, vodenje,
• »Crkljanje«, jahanje…


NOSILCI IN IZVAJALCI PROJEKTA

Izvajanje projekta bo spremljala delovna skupina v sestavi:

• Nataša TURK, predsednica društva MALI PRINC, vodja projekta,
• Tanja GRUBAČEVIČ, inštruktorica jahanja,
• Branko Grubačevič, vodja KŠŠC Češča vas,
• Mihail GRIČAR, delovni inštruktor v VDC Novo mesto,
• Ema LUZAR, direktorica VDC Novo mesto,
• Varovanec vključen v projekt, Robert SEMENIČ,
• Starši oziroma skrbniki Roberta Semenič, vključenega v projekt.


OBLIKE IN METODE DELA

Socialno interaktivne metode,
Neposredno praktično – izkustveno učenje,
Samostojno opravljanje določenih del itd.


NAČRT DELA

Načrt dela in opravil bosta pripravila skupaj varovanec, Robert Semenič in gospodar Konjeniškega šolskega športnega centra. Dogovorila se bosta za naloge, ki jih bo redno opravljal in se sproti dogovarjala za opravila, ki jih bo potrebno postoriti. Ravno tako se bo plan dela naredil sproti za skupino, ki se bo vključevala enkrat na dva tedna po 6 ur.

V posebni beležki bosta beležila in spremljala izvedeno delo


SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMA

Gospodar Branko Grubačevič bo v rednem stiku s strokovno delavko Natašo Turk iz VDC Novo mesto. Če bi se pokazala potreba, da se o kakšni stvari posebej pogovorimo, skupaj starši, se o tem sproti dogovorimo. Za vse to bo poskrbela vodja projekta Nataša Turk.


EVALVACIJA PROGRAMA

Redna evalvacija programa se bo izvajala enkrat na tri mesece, v sestavi: gospodar Branko Grubačevič, Nataša Turk in Robert Semenič. Po zaključenem letu bi se sestala cela ekipa, tako nosilci kot izvajalci projekta, podali pa bi ugotovitve in vtise celotnega projekta.

Zbrali bi tudi predloge, ki bi nam služili za nadaljnje delo na tem projektu.

Evalvacija tega projekta bo osnova za morebitno nadaljnje vključevanje varovancev v zaposlitvene programe dela na kmetiji.

Projekt pripravila prof. socialne pedagogike Nataša Turk, v sodelovanju z g. Brankom Grubačevičem.

Novo mesto, 12.05.2005  

Vodja projekta:
Nataša Turk


         
         
 

1. obletnica
         


2. obletnica
     

3. obletnica